Klachtenregeling

Kantoorklachtenregeling Koerselman Advocatenkantoor
(behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Artikel 1:  Begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de medewerker, niet zijnde de advocaat tegen wie de klacht gericht is, die is belast met de afhandeling van de klacht;
 • klachtenregistratieformulier: een intern te gebruiken formulier ter uitvoering van de in de klachtenregeling vastgelegde procedure.

   

Artikel 2: Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen: Koerselman Advocatenkantoor en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Koerselman Advocatenkantoor draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3: Doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om een klacht van een cliënt binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaak van klacht van een cliënt vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

 Artikel 4: Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De klachtenregeling is gepubliceerd op www.koerselman.nl. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Koerselman Advocatenkantoor heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke instantie een klacht, die na behandeling niet is opgelost, kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen voorgelegd worden aan Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5: Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw B.M. Henny-Warnitz, die optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van de klacht en stelt de klager en de betrokken advocaat, over wie is geklaagd, in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. De betrokken advocaat tracht samen met de klager tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en de betrokken advocaat schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de betrokken advocaat en de klachtenfunctionaris het Klachtenregistratieformulier.

Artikel 6: Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7: Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8: Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht volgens het klachtenregistratieformulier en classificeert de klacht.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld:
  – Klachten over werkwijze/bejegening door de advocaat
  – Klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening
  – Klachten over financiële aspecten van dienstverlening
  – Klachten over de praktijkvoering in het algemeen
 3. Indien van toepassing: De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Een keer per jaar wordt er, indien van toepassing, een verslag en aanbeveling op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.