Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: KOERSELMAN ADVOCATEN

1.1 Koerselman Advocaten en Koerselman Advocatenkantoor zijn handelsnamen voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Koerselman Advocaten B.V., opgericht naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur. Koerselman Advocaten B.V. (“Koerselman Advocaten”) is statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24324408.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die aan Koerselman Advocaten wordt gegeven en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan, aanvaard door en uitgevoerd door Koerselman Advocaten, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde aan Koerselman Advocaten verbonden personen wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is uitgesloten. Onder “aan Koerselman Advocaten verbonden personen” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Koerselman Advocaten, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.
2.3 Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van alle aan Koerselman Advocaten verbonden personen en alle derden die bij de uitvoering van enige opdracht door Koerselman Advocaten worden ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk zijn. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Koerselman Advocaten is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
2.4 Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2.5 Koerselman Advocaten is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden zijn te raadplegen via de website van Koerselman Advocaten (koerselman.nl). De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.
2.6 Indien Koerselman Advocaten persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met het privacybeleid van Koerselman Advocaten. Dit beleid is te raadplegen op koerselman.nl.
2.7 Op grond van de regelgeving is Koerselman Advocaten onder meer verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen, zonder de opdrachtgever hierover te informeren. De opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken.
2.8 Koerselman Advocaten is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht derden in te schakelen, waarbij Koerselman Advocaten tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk is voor enige fout van deze derde. Koerselman Advocaten heeft de bevoegdheid bedingen ter beperking van aansprakelijkheid die deze derden hanteren mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
2.9 De opdrachtgever stemt ermee in dat Koerselman Advocaten bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Koerselman Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.
2.10 De keuze van de door Koerselman Advocaten in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Koerselman Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.
2.11 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Koerselman Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 3: AANSPRAKELIJKHEID

3.1 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.
3.2 Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Koerselman Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,00.
3.3 De opdrachtgever vrijwaart Koerselman Advocaten en alle aan haar verbonden personen voor de gevolgen van aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van een opdracht, waaronder begrepen mogelijke kosten van juridische bijstand, tenzij de aanspraak een gevolg is van een door Koerselman Advocaten gemaakte beroepsfout.
3.4 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Koerselman Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Koerselman Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
3.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Koerselman Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van door Koerselman Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Koerselman Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

ARTIKEL 4: HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

4.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Koerselman Advocaten is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen.
4.2 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht. Koerselman Advocaten is gerechtigd een voorschot te verlangen, die wordt verrekend met de laatste declaratie.

ARTIKEL 5: BETALING

5.1 Koerselman Advocaten en de Stichting Beheer Derdengelden Koerselman (de “Stichting”) zijn bevoegd om in het kader van de uitvoering van een opdracht gelden van opdrachtgevers of derden onder zich te houden en te storten bij een door hen gekozen bank. Zij zijn niet aansprakelijk als deze bank haar verplichtingen niet nakomt.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan Koerselman Advocaten verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren, vermenigvuldigd met de van tijd tot tijd door Koerselman Advocaten vastgestelde tarieven. Ten behoeve van de opdracht gemaakte of te maken onkosten worden separaat in rekening gebracht.
5.3 Alle door Koerselman Advocaten in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke BTW, toeslagen en vergelijkbare verhogingen. De betalingstermijn is 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Koerselman Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente of handelsrente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Koerselman Advocaten mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar dienstverlening opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
5.4 Indien Koerselman Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de invorderingskosten – met een minimum van 15% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever, zulks met een minimum van € 350,–.
5.5 De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.
5.6 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Koerselman Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Koerselman Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.
5.7 Indien Koerselman Advocaten de opdrachtgever op toevoegingbasis bijstaat, dan wordt de toevoeging na afloop van de zaak, binnen een termijn van 5 jaar, ter declaratie aangeboden bij de Raad voor Rechtsbijstand.

ARTIKEL 6: ARCHIVERING

6.1 Het dossier wordt na de afsluitbrief ingescand en digitaal gearchiveerd. Deze wordt gedurende 5 jaar digitaal bewaard en daarna verwijderd. Het papieren dossier wordt na het inscannen vernietigd. De opdrachtgever heeft voorafgaand gedurende 14 dagen de tijd om het (gedeeltelijke) papierendossier op te halen.
6.2 Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

7.1 De rechtsverhouding tussen Koerselman Advocaten en een opdrachtgever, alsmede eventuele aansprakelijkstellingen daaronder begrepen, zijn onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ´s-Gravenhage.

ARTIKEL 8: KLACHTENREGELING ADVOCATUUR

8.1 Op de dienstverlening door Koerselman Advocaten en op iedere opdracht is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via koerselman.nl en wordt op verzoek verstrekt. Deze klachtenregeling is op iedere opdracht tussen opdrachtgever en Koerselman Advocaten van toepassing.
8.2 Als het de opdrachtgever en de advocaat verbonden aan Koerselman Advocaten niet lukt om het verschil van mening met elkaar op te lossen, wordt de zaak voorgelegd aan onze klachtenfunctionaris mevrouw B.M. Henny-Warnitz, bereikbaar op het e-mailadres henny@koerselman.nl.

ARTIKEL 9: TUCHTRECHT

9.1 Alle advocatenkantoren in Nederland moeten zich houden aan de voor hen geldende regels. Een overzicht van de wettelijke bepalingen, gedragsregels, verordeningen en richtlijnen voor Advocatenkantoor kunt u vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: advocatenorde.nl.

 

De Algemene Voorwaarden zijn op 5 mei 2022 onder Kamer van Koophandel nr. 24324408 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.