Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: KOERSELMAN ADVOCATEN

1.1 Koerselman Advocaten en Koerselman Advocatenkantoor zijn de handelsnamen van Koerselman Advocaten B.V. en is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen Koerselman Advocaten en derden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn derhalve mede bedongen ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, waaronder de bestuurders van Koerselman Advocaten, (bestuurders van) ingeschakelde besloten vennootschappen en de voor Koerselman Advocaten werkzame personen.

ARTIKEL 3: DE OVEREENKOMST

3.1 Een opdracht komt tot stand met Koerselman Advocaten als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING VAN DERDEN

4.1 De keuze van de door Koerselman Advocaten in te schakelen derde zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Koerselman Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derde.

4.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat Koerselman Advocaten ervan uit en bevestigt zij zonodig bij dezen dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Iedere aansprakelijkheid van Koerselman Advocaten dan wel van haar bestuurders alsmede van haar werknemers en een ieder die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering van Koerselman Advocaten wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico. De inhoud en de voorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd te Den Haag, daaraan stelt.  Op verzoek wordt een extract van de huidige polis beroepsaansprakelijkheid aan opdrachtgevers toegezonden.

5.2 Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Koerselman Advocaten in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 10.000,00.

5.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De opdrachtgever vrijwaart Koerselman Advocaten tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Koerselman Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.4 De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval Koerselman Advocaten aansprakelijk is voor de fouten van door Koerselman Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Koerselman Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

ARTIKEL 6: HONORARIUM EN VERSCHOTTEN

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van het berekende honorarium) en omzetbelasting verschuldigd.

6.2 Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht

6.3 Koerselman Advocaten is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

6.4 Koerselman Advocaten is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

ARTIKEL 7:  BETALING

7.1 De betaling van declaraties van Koerselman Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze (fatale) termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

7.2 Indien Koerselman Advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 15% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever, zulks met een minimum van € 350,–.

7.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

7.4 Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Koerselman Advocaten, nadat die opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. Koerselman Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

ARTIKEL 8:  ARCHIVERING

8.1 Behoudens voorzover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de originele stukken na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt. Koerselman Advocaten behoudt zich het retentierecht op het dossier voor, indien de declaraties van Koerselman Advocaten niet volledig zijn voldaan, met inachtneming van de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

9.1 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die voor de besloten vennootschap werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

9.2 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Koerselman Advocaten is Nederlands recht van toepassing.

9.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ´s-Gravenhage.

9.4 Koerselman Advocaten is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is kenbaar via de website van Koerselman Advocaten (www.koerselman.nl). De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.

ARTIKEL 10: GESCHIILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR

10.1 Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Koerselman Advocaten van toepassing.

10.2 Als het u en uw advocaat niet lukt om het verschil van mening met elkaar op te lossen, dan is het mogelijk de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan alleen als u en uw advocaat dat samen schriftelijk afspreken.

10.3 De Geschillencommissie Advocatuur behandelt zaken die te maken hebben met de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en/of de hoogte van zijn declaratie. De commissie kan op verzoek van de cliënt de advocaat een schadevergoeding laten betalen van maximaal € 10.000,-.

10.4 De Geschillencommissie bestaat uit drie leden. Zij zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De voorzitter van de Geschillencommissie is altijd een rechter. De Consumentenbond draagt het tweede lid voor. Het is ook mogelijk dat dit lid afkomstig is uit het bedrijfsleven. Het derde lid wordt benoemd op voordracht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.5  De folder over de Geschillencommissie Advocatuur kunt u opvragen via 070 335 35 86. Nadere informatie over de gang van zaken bij de Geschillencommissie Advocatuur kunt u opvragen bij uw advocaat of bij de secretaris van de Geschillencommissie Advocatuur(telefoonnummer: 070 3105310). Ook kunt u de rubrieken “Klachten en geschillen”  en “Vraag en antwoord”  op www.advocatenorde.nl raadplegen.

ARTIKEL 11: TUCHTRECHT

11.1  Alle Advocatenkantoren in ons land moeten zich houden aan de voor hen geldende regels. Zij moeten zich gedragen zoals een advocaat dat behoort te doen en de zaken van hun cliënten zorgvuldig behandelen. Een overzicht van de wettelijke bepalingen, gedragsregels, verordeningen en richtlijnen voor Advocatenkantoor kunt u vinden op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl.

De Algemene Voorwaarden zijn op 24 mei 2019 onder nr. 24324408 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.