Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Officier van justitie Vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in de rechtszaal. De officier van justitie heeft de leiding van het opsporingsonderzoek (strafzaken). Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek zal hij besluiten de zaak voor de rechter te brengen (te dagvaarden), een schikking aan te bieden of de zaak te seponeren (bijvoorbeeld bij gebrek aan bewijs). Bij een strafzitting krijgt hij het woord voor het zogenaamde requisitoir. De officier van justitie geeft daarin aan welke feiten naar zijn menig bewezen moeten worden verklaard en welke straffen of maatregelen daarvoor moeten worden opgelegd.
OM Gebruikelijke afkorting voor Openbaar Ministerie. Zie: Openbaar Ministerie.
Onherroepelijk Niet te herroepen, niet te veranderen. Een uitspraak is onherroepelijk als de rechtzoekende geen beroep of cassatie meer kan instellen, bijvoorbeeld omdat de termijn waarbinnen men beroep moet instellen verlopen is. De zaak is dan helemaal afgedaan.
Onrechtmatig bewijs Bewijs dat het Openbaar Ministerie niet volgens de regels van het recht heeft verkregen.
Ontslag van rechtsvervolging Beslissing van de rechter als hij vindt dat de verdachte het ten laste gelegde feit wel heeft gepleegd, maar dit feit (zoals in geval van noodweer) of de verdachte (zoals bij psychische stoornis of noodweerexces) niet strafbaar is.
Opportuniteitsbeginsel Het uitgangspunt dat een officier van justitie zelf beslist of een strafbaar feit wordt vervolgd. Als de officier beslist om niet te vervolgen dan kan een belanghebbende daarover zijn beklag doen en bij het gerechtshof met het verzoek alsnog opdracht te geven tot vervolging.
Opposant Procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken (verstekvonnis).
KOERSELMAN - Advocaten