Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Meervoudige kamer Een kamer van een gerecht, bestaande uit ten minste drie rechters. De meervoudige kamer beslist over zware of ingewikkelde zaken.
Meineed Valse eed. Getuigen die opzettelijk niet de waarheid spreken bij de rechtbank, maken zich schuldig aan meineed.
Memorie van Antwoord Datgene wat de gedaagde aanvoert tegen hetgeen de eiser stelt in een procedure in civiele zaken.
Memorie van Grieven Datgene wat de eiser vordert in een hoger beroepsprocedure.
Minuut Origineel exemplaar van een gerechtelijk stuk (bijvoorbeeld een vonnis), dat blijft bij degene die het heeft opgesteld (griffier).
KOERSELMAN - Advocaten