Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Cassatie, in cassatie gaan In beroep gaan bij de Hoge Raad tegen een beslissing van een lagere rechter.
College van Beroep voor het bedrijfsleven Een bestuursrechtelijke college dat oordeelt over geschillen op het terrein van het sociaal- economisch bestuursrecht. Daarnaast is het college de hoger-beroep instantie voor uitspraken betreffende een aantal specifieke wetten, zoals de Mededingingswet en de Telecommunicatiewet.
Comparitie van partijen Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.
Conclusie van antwoord Het op rechterlijk bevel persoonlijk verschijnen van partijen voor de rechter, meestal om tot een schikking te komen of nadere uitleg te geven.
Conservatoir beslag Beslag op goederen na toestemming van een rechter, vooruitlopend op een uitspraak over een geschil.
Contra – expertise Tegenonderzoek door een deskundige.
Contradictoir Zaak op tegenspraak. Dit betekent dat de gedaagde (in het civiele recht) of de verdachte/raadsman van verdachte (in het strafrecht) in de procedure is verschenen en zijn kijk op de zaak heeft kunnen geven.
Cumulatie In burgerlijk procesrecht: het samenvoegen van meerdere rechtsvorderingen.
Cumulatieve telastlegging Dagvaarding waarin aan de verdachte meerdere feiten worden verweten.
Curator - Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
- In faillissementen: degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.
KOERSELMAN - Advocaten