Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Raadkamer 1. Rechterlijk college dat strafzaken behandelt waarvoor in de regel geen openbare zitting is voorgeschreven. Denk bijvoorbeeld aan klachten niet-vervolging (het hof oordeelt dan over de vraag of een verdachte moet worden vervolgd als het OM daartoe niet besluit).
2. Onderling beraad tussen de rechters die een zaak behandelen na de openbare zitting om het vonnis vast te stellen.
Raad van State Hoogste adviescollege van de staat dat adviseert over alle wetsontwerpen en algemene maatregelen van bestuur; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beslist in hoogste instantie in geschillen over besluiten van overheidsorganen.
Rechter-commissaris (RC) 1. Rechter die het onderzoek naar één of meer strafbare feiten leidt.
2. In faillissementen houdt de RC toezicht op het beheer van de failliete boedel.
Rechterlijke macht Rechters en officieren van justitie. De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie tot de staande magistratuur. De rechter blijft zitten tijdens de zitting, de officier van justitie voert staande het woord.
Recidive Herhaling van strafbaar gedrag.
Reclassering Instelling die het herintreden in de maatschappij van veroordeelden wil bevorderen. Geeft ook voorlichting aan de rechter over de verdachte.
Reconventie Tegeneis; door de gedaagde tegelijk met de conclusie van antwoord ingediende vordering.
Redelijkheidsbeginsel Algemeen beginsel van behoorlijk bestuur dat voorschrijft dat een bestuursorgaan bij het nemen van een beslissing alle belangen tegen elkaar af moet wegen.
Referte Conclusie van een partij of verdachte, inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter overlaat.
Rekest Verzoekschrift.
Relatieve competentie Geeft aan in welke plaats in Nederland een procedure gestart moet worden. Zie: absolute competentie.
Repliek Datgene wat de eiser aanvoert ter weerlegging van hetgeen de gedaagde in de conclusie van antwoord heeft gesteld (civiele zaken).
Requestrant Verzoeker in een rechtszaak.
Requirant Degene die een vordering verdient.
Requireren Het ter zitting eisen van een straf of maatregel door de officier van justitie.
Requisitoir De aanklacht van de officier van justitie tijdens een strafproces waarin hij de feiten op een rij zet, zijn mening geeft over het bewijs en op grond daarvan een bepaalde straf eist. De officier van justitie kan ook vrijspraak vragen.
Ressort Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in vijf ressorten, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in arrondissementen (19). Elk ressort heeft een eigen gerechtshof. Zie ook: Gerechtshof.
Rogatoire commissie Getuigenverhoor dat in opdracht van de behandelend rechter door een andere instantie (meestal een rechtbank in het buitenland) wordt uitgevoerd.
Rol Een lijst van de zaken die op zitting behandeld worden, waarbij aangegeven wordt welke stukken uitgewisseld moeten worden tussen partijen.
Rolzaak Procedure die (in beginsel) door een dagvaarding wordt aangebracht voor de civiele rechter.
Rolzitting Zitting in civiele zaken waar procedurele beslissingen worden genomen en de stukken van de partijen worden uitgewisseld.
Royement/royeren Schrappen, doorhalen; het afbreken van een lopende procedure, bijvoorbeeld omdat er een oplossing is bereikt.
KOERSELMAN - Advocaten