Cyclaamrood 11, 2718 SE Zoetermeer, telefoon: 079 36 11 188
Email: koerselman@koerselman.nl
Aanhangig maken Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep door de officier van justitie, in een civiel proces door een dagvaarding door de eiser van de andere partij of een verzoekschrift aan de rechter.
Aanzegging Bekendmaking door middel van het uitreiken van een gerechtelijk schrijven, bijvoorbeeld een dagvaarding of een kennisgeving.
Absolute competentie of Bij het uitbrengen van een dagvaarding spelen in het algemeen twee vragen een rol. Ten eerste moet altijd worden vastgesteld welke “soort” rechter bevoegd is om een zaak te behandelen. In de meeste gevallen zal het dan gaan om vast te stellen of men bij de “gewone” rechter of bij de kantonrechter moet zijn. Dit is de vraag van de absolute competentie.
Ten tweede moet men vaststellen in welk arrondissement de rechter dient te worden benaderd. Dit is de vraag van de relatieve competentie.
Akte Ondertekend geschrift, dat als bewijs kan dienen.
Appèl Hoger beroep; de mogelijkheid om, als men het niet eens is met een rechterlijke uitspraak, een nieuwe uitspraak van een hogere rechter te vragen. Als een zaak bij de rechtbank heeft gediend en hoger beroep wordt ingesteld, dan wordt de zaak behandeld door het gerechtshof. In beroep gaan bij de Hoge Raad heet geen “appèl” maar “cassatie”.
Appellant Degene die in hoger beroep gaat.
Arbitrage Vorm van geschilbeslechting waarbij de rechter, maar één of meer door de partijen aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen. Zie ook: Geschillencommissie.
Arrest Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.
Arrondissement Rechtsgebied. Nederland is verdeeld in negentien arrondissementen, met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.
KOERSELMAN - Advocaten